Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1.  Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών πάσης φύ­σεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσί­ων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
2.  Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εται­ρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.
3.  Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
4.  Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομι­κών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών.
5.  Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχει­ρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή σχετι­κό σκοπό.
6.  Η εκτέλεση κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό δηλαδή η ανοικοδόμηση, αγορά και εκμε­τάλλευση Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόους ή άλ­λων κτισμάτων ή χώρων εξυπηρετούντων τον του­ρισμό.
7.  Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η εταιρεία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νο­μικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).
8.  Η συγχώνευση μετά άλλης εταιρείας ή η απορρό­φηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή ε­ταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφισταμένη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
9.  Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με ο­ποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως α­σφάλειες, ενοχικές και εμπραγμάτους.
    Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο .
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε­δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
 

Έργα σε εξέλιξη:

 • «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ», της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KΡΗΤΗΣ, Προϋπολογισμού 4.297.520,66   ευρώ
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»,  του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, Προϋπολογισμού 1.278.761,21ευρώ
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΤΑΡΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ» του ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Προϋπολογισμού  4.916.386,55 ευρώ
 • «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την επενέκθεση των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Προϋπολογισμού  1.200.000,00 ευρώ

 

 

Πίνακας έργων δεκαετίας που έχει εκτελέσει η Εταιρεία μόνη της ή σε Κοινοπραξία

 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΩΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑ ΕΩΣ ΠΟΡΤΕΣ)» της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , Προϋπολογισμού σε € 802.832,70
 • «Κατασκευή Κτιρίου Λόχου 80 Ανδρών-Κτιρίου Λόχου 120 Ανδρών - 80 ΕΑΡΜΕΘ & κτιρίου Εστιατορίου-Μαγειρείου 282 ΜΚ/ΤΕ 80ΛΑΤΕΘ -  ΖΕ/80ΑΔΤΕ» της 736 ΔΣΕ, Προϋπολογισμού σε € 1.182.095,10
 • «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ»  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , Προϋπολογισμού σε € 1.203.756,06
 • «Κατασκευή ΣΟΑ στην Ν. Χίο» της 736 ΔΣΕ, Προϋπολογισμού σε € 1.516.299,13
 • «Β' Φάση, Αναστήλωση και Ανακαίνιση Νότιου Συγκροτήματος Μεγάλης Ροτόντας Τουριστικών Εγκαταστάσεων Καλλιθέας Ρόδου» του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ, Προϋπολογισμού σε € 1.831.722,23
 • «Βιοκλιματικό σχολικό κτίριο Γυμνάσιο Δήμου Ιαλυσού» της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Προϋπολογισμού σε € 1.961.809,12
 • «Κατασκευή Βιοκλιματικού σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Κρεμαστής» της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Προϋπολογισμού σε € 2.118.795,82
 • «Κατασκευή Βιοκλιματικού σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Αφάντου Οικοδ. & Η/Μ εγκ/σεις » της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Προϋπολογισμού σε € 2.148.096,30
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΚΑΣΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Προϋπολογισμού σε € 2.370.265,48
 • Μελέτη και Κατασκευή του κτιρίου Υποκαταστήματος  ΙΚΑ Πατησίων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Προϋπολογισμού σε € 3.373.582,00