Προφίλ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ίδρυση της Εταιρείας. 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο  «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2001.
Κατά το διάστημα αυτό μέχρι και σήμερα, κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της αποτελεί η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Έχει πτυχίο Εργολήπτου Δημοσίων Έργων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με αριθμό ΜΕΕΠ 24134. 
Οι κατηγορίες των έργων και οι τάξεις ΜΕΕΠ του πτυχίου της Εταιρείας είναι οι κάτωθι :
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :3η Τάξη
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ :3η Τάξη
ΟΔΟΠΟΙΙΑ :2η Τάξη
ΛΙΜΕΝΙΚΑ :1η Τάξη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ :3η Τάξη 
ΒΙΟΜΗΝΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: 3η Τάξη
ΠΛΩΤΑ:2η Τάξη

 

Διοίκηση της Εταιρείας:

Κων/νο Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ., Ναυπηγό - Μηχανολόγο Μηχ. Ε.Μ.Π.
Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Αντ/δρο & Δ/νοντα Σύμβουλο, Πολιτικό Μηχ. Ε.Μ.Π.


Μέτοχοι εταιρείας:
Χρήστος Π. Παναγιωτόπουλος
Κων/νος Π. Παναγιωτόπουλος
Αρσενάκου Στέλλα
P. & C. DEVELOPMENT S.A.